Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Zápis do MŠ 2024/2025

Helena Korecká  |   2670x  |  

POKYNY PRO RODIČE K ZÁPISU 2024/2025

1. Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (Žádost, Lékařské potvrzení) stažením na webu naší mateřské školy v ELEKTRONICKÉM PŘEDZÁPISU nebo v souborech ke stažení (tiskněte oboustranně), případně si je v listinné podobě vyzvedne v mateřské škole.

2. Dokumenty řádně vyplněné, včetně originálu lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy v termínu stanoveném ředitelkou. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

3. V MŠ zákonní zástupci obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte a termín k nahlédnutí do spisu dítěte.

4. Termín zveřejnění výsledku zápisu je stanoven na 30.5. 2024. Na webu školy a na dveřích MŠ se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí v pořadí dle plnění kritérií.

5. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude předáno zákonnému zástupci osobně 31.5. 2024, případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

6. Zákonní zástupci přijatých dětí neprodleně oznámí, že dítě do MŠ nastoupí – pro případ, že by podávali přihlášku do více mateřských škol. V opačném případě zákonný zástupce vyplní formulář Žádost o zastavení přijímacího řízení a takto uvolněné místo bude postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

7. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde podepíší rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyzvednou si další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

8. Při nástupu dítěte do MŠ zákonní zástupci odevzdají řádně vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře, že dítě je zdravé a může do kolektivu, na kterém zároveň uvedou všechny osoby blízké, kterým udělí právo vyzvedávat dítě z MŠ.

 Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek, a především potřeb dítěte.

V Železném Brodě 24. 4. 2024

Helena Korecká

ředitelka školy

 

Soubory ke stažení

Pokyny a kritéria k přijímání dětí do MŠ 2024 .pdf
(pdf, 132kb)
Stáhnout soubor
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024 -2025.pdf
(pdf, 50kb)
Stáhnout soubor
Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 1.9.2023
Změna e-mail adresy MŠ
Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace tímto sděluje, že ke dni 31.12.2023 bude ukončena platnost e-mailové adresy spec.mszb@volny.cz

S účinností od 1.1.2024 bude pro elektronickou komunikaci možné použít pouze e-mailovou adresu 
mskonicekzb@gmail.com

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace

Stavbařů 832,
468 22  Železný Brod
IČ: 70694991

778 493 489
mskonicekzb@gmail.com
t8ak4zx

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Kalendář akcí

Dnes je 22. června 2024
a svátek má Pavla.

Grafika - podkova
Anketa